DIENSTEN

AUDITDIENSTEN

Accurate, vlotte en kwalitatieve controlediensten, attesteringen en advies met focus op en respect voor de wettelijke vereisten en noden van de klant

AUDITDIENSTEN

Commissarismandaat

 • Vennootschappen die twee achtereenvolgende boekjaren aan meer dan één van de volgende criteria voldoen zijn wettelijk verplicht een commissaris te benoemen;
  – Jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50
  – Jaaromzet (excl. btw) : 9.000.000,-EUR
  – Balanstotaal : 4.500.000,-EUR
 • Volgens de beginselen van onafhankelijkheid en deontologische regels heeft SD Bedrijfsrevisoren de eer om benoemd te worden door de algemene vergadering als commissaris, waarbij wij een dienst van algemeen belang verlenen, met als doel het uitdrukken van een oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening en eventuele andere economische of financiële informatie verstrekt door de vennootschap.
 • De geattesteerde vennootschappen verhogen hierdoor niet enkel hun geloofwaardigheid en financiële transparantie, maar kunnen ook een beroep doen op een onafhankelijk adviesorgaan.
 • Onze ervaring toont aan dat er erg weinig bewustzijn is rond de mogelijke risico’s verbonden aan het niet naleven van deze wettelijke verplichting. Het bestuursorgaan loopt een aansprakelijkheidsrisico omdat hun jaarlijkse kwijting als gevolg van deze inbreuk als niet rechtsgeldig kan worden bestempeld en de geleden schade voor de onderneming op hen verhaald kan worden.

Bijzondere opdrachten

AUDITDIENSTEN

Inbreng in natura bij oprichting of in een bestaande vennootschaP

 • Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet een wettelijke procedure wanneer andere bestanddelen dan geld (vb. aandelen, onroerend goed, immateriële en materiele vaste activa al dan niet belast met schuld) worden ingebracht in de vennootschap en hiervoor een vergoeding in aandelen is voorzien. SD Bedrijfsrevisoren voert de nodige controlewerkzaamheden uit en verzorgt het wettelijk verplicht schriftelijk verslag, waarin wij een oordeel uitbrengen over de beschrijving van de inbreng en de waarderingsmethodes gehanteerd door de oprichters of het bestuursorgaan en vermelden welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
 • Relevante artikels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
  – Inbreng in natura bij oprichting: Art. 5:7 (BV), Art. 6:8 (CV), Art. 7:7 (NV)
  – Inbreng in natura na oprichting (BV, CV) / bij kapitaalverhoging (NV): Art. 5:133, § 1 (BV), Art. 6:110, § 1 (CV), Art. 7:197 WVV (NV)

AUDITDIENSTEN

Quasi-inbreng in de NV

 • Wanneer een NV binnen de twee jaar na oprichting een vermogensbestanddeel wenst aan te kopen dat toebehoort aan een oprichter, bestuurder, lid van een directieraad of raad van toezicht of een aandeelhouder tegen een vergoeding van ten minste 10% van het geplaatst kapitaal, dan verzorgt SD Bedrijfsrevisoren het wettelijk schriftelijk controle verslag, dat o.a. de eigenaar, een beschrijving van het goed en de vergoeding vermeldt.
 • Relevante artikels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; Art. 7:8 (NV) & Art. 7:10 (NV)

AUDITDIENSTEN

Omzetting van rechtsvorm

 • Wanneer een VOF, CommV, BV, CV of NV (en SE of SCE onder specifieke bepalingen) een andere rechtsvorm wil aannemen, moet een wettelijke procedure worden gevolgd. SD Bedrijfsrevisoren kan je hierin begeleiden. Wij verzorgen het wettelijk verplicht controleverslag dat eventuele overwaardering van het netto-actief moet nagaan ter bescherming van het economisch verkeer.
 • Relevante artikels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; Art. 14:4

AUDITDIENSTEN

Ontbinding en vereffening
 • Voor de vereffening van een vennootschap of vereniging moet een wettelijke procedure worden gevolgd. Hiertoe dient een staat van activa en passiva te worden opgemaakt, die maximum drie maanden oud mag zijn op het ogenblik van de algemene vergadering die zich uitspreekt over het voorstel tot vereffening. Deze financiële staat dient vervolgens gecontroleerd te worden door een bedrijfsrevisor of een accountant. SD Bedrijfsrevisoren heeft ruime ervaring met de opmaak van dergelijke wettelijke controleverslagen en beantwoordt daarnaast graag eventuele vragen tijdens het vereffeningsproces.
 • Relevante artikels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
  – Vrijwillige ontbinding: Art. 2:71, § 2, derde lid & Art. 2:110, § 2
  – Ontbinding en vereffening in één akte: Art. 2:135
  – Sluiting van de vereffening: Art. 2:100, eerste lid & Art. 2:134, § 1

AUDITDIENSTEN

Fusie en splitsing

 • Als twee of meerdere vennootschappen wensen te fuseren, of als een vennootschap wenst te splitsen, is het naleven van de wettelijk voorziene procedures en in het bijzonder de ruilverhouding van cruciaal belang. SD Bedrijfsrevisoren begeleidt je bij deze herstructurering of voorziet het wettelijk controleverslag, waar wij inzonderheid moeten verklaren of de ruilverhouding naar onze mening relevant en redelijk is. Onze tussenkomst heeft tot doel aan alle betrokken partijen de nodige uitleg en advies te verschaffen zodat ze kunnen beslissen met kennis van zaken
 • Relevante artikels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
  – Fusie door overneming: Art. 12:26, § 1
  – Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap: Art. 12:39
  – Splitsing door overneming: Art. 12:62, § 1
  – Splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap: Art. 12:78

AUDITDIENSTEN

Tegenstrijdige (vermogensrechtelijke) belangen van een bestuurder

 • Hoewel er een strikt wettelijk voorziene procedure bestaat inzake tegenstrijdige (vermogensrechtelijke) belangen van een bestuurder, wordt in deze situaties de procedure vaak niet of onvolledig nageleefd. Nochtans zijn hier belangrijke risico’s aan verbonden, zoals bijvoorbeeld de nietigheid van de verrichting of bestuurdersaansprakelijkheid. SD Bedrijfsrevisoren kan je hierin begeleiden en verzorgt de nodige documenten zodat de verrichting sluitend en wettelijk is.
 • Relevante artikels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
  Art. 5:76, § 1 (BV) & Art. 5:77, § 1 (BV)
  Art. 7:96, § 1 (NV) & Art. 7:97, § 4 (NV)
  Art. 6:64, § 1 (CV) & Art. 6:65, § 1 (CV)
  Art. 9:8, § 1 (VZW)

AUDITDIENSTEN

Andere bijzondere opdrachten

Hieronder een kort overzicht van minder courante bijzondere opdrachten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvoor SD Bedrijfsrevisoren evenzeer haar diensten en advies graag ter beschikking stelt:

 • Kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen onder, boven of tegen de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie in de NV: Art. 7:178 WVV (NV) & Art. 7:179, § 1 WVV (NV)
 • Uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants (NV): Art. 7:180 WVV (NV)
  Kapitaalverhoging met beperking of opheffing van het voorkeurrecht (NV): Art. 7:191 WVV (NV)
 • Kapitaalverhoging met beperking of opheffing van het voorkeurrecht ten opzichte van personeel (NV): Art. 7:193 WVV (NV)
 • Interimdividenden (NV): Art. 7:213 WVV (NV)
 • Omvorming stichting: Art. 14:67 WVV
 • Vertegenwoordiging of bijstand individueel onderzoeksrecht aandeelhouder: Art. 3:101 WVV
 • Opmaak balans bij vereffening in geval van gerechtelijke ontbinding: Art. 2:91, derde lid WVV
 • Wijziging van rechten verbonden aan soorten aandelen (BV en CV) [of winstbewijzen (NV)]: Art. 5:102 WVV (BV); Art. 6:87 WVV (CV); Art. 7:155 WVV (NV)
 • Bijkomende inbreng en uitgifte van nieuwe aandelen (enkel in BV met commissaris): Art. 5:121 WVV (BV)
 • Uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants: Art. 5:122 WVV (BV)
 • Beperking en opheffing van het voorkeurrecht (BV): Art. 5:130 WVV (BV) & Art. 5:131 WVV (BV)
 • Solvabiliteitstest in BV en CV: Art. 5:142 WVV (BV); Art. 6:115 WVV (BV)
 • Liquiditeitstest in BV en CV: Art. 5:143 WVV (BV); Art. 6:116 WVV (CV)
 • Kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen boven, onder of tegen de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie in de NV: Art. 7:178 WVV (NV) & Art. 7:179, § 1 WVV (NV)
 • Omzetting van een vennootschap in een VZW: Art. 14:32 WVV
 • Omzetting van een VZW in een erkende CVSO of een CV erkend als SO: Art. 14:38 WVV
  Omzetting van een vereniging in een andere vorm van vereniging: Art. 14:47 WVV